BREAKING: હમણા જ સ્વજન સાથે વાત થઈ અને એક કલાકમા અચાનક જ મૂત્યુ?/કેમ બને છે આવુ/જાણો… કોરોના વાયરસના લીધે શરીરમા સુક્ષ્મ ફ્લોટ બની જતા/તુરંત થાય છે મોત.

BREAKING: હમણા જ સ્વજન સાથે વાત થઈ અને એક કલાકમા અચાનક જ મૂત્યુ?/કેમ બને છે આવુ/જાણો… કોરોના વાયરસના લીધે શરીરમા સુક્ષ્મ ફ્લોટ બની જતા/તુરંત થાય છે મોત.

Share with:


BREAKING: હમણા જ સ્વજન સાથે વાત થઈ અને એક કલાકમા અચાનક જ મૂત્યુ?/ કોરોના વાયરસના લીધે શરીરમા સુક્ષ્મ ફ્લોટ બની જતા/તુરંત થાય છે મોત.

અમરેલી,19/4/21
ANO ન્યુજ

BREAKING: હમણા જ સ્વજન સાથે વાત થઈ અને એક કલાકમા અચાનક જ મૂત્યુ?/કેમ બને છે આવુ/જાણો… કોરોના વાયરસના લીધે શરીરમા સુક્ષ્મ ફ્લોટ બની જતા/તુરંત થાય છે મોત.

Share with:


News